Legea 34/2006 - Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Legea nr 34 din 1 martie 2006 privind creditul ipotecar pt investitii imobiliare

L E G E pentru modificarea si completarea Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Parlamentul RomIniei adopta prezenta lege.

Art.I.- Legea nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, publicata In Monitorul Oficial al RomIniei, Partea I, nr.611 din 14 decembrie 1999, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Capitolul I va avea urmatorul cuprins: "Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare. Definitii
Art.1.- (1) Prezenta lege reglementeaza regimul juridic al creditului ipotecar pentru investitii imobiliare.
(2) Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare poate fi acordat exclusiv de catre institutiile autorizate, cu respectarea conditiilor prezentei legi si a legilor speciale de constituire si functionare a acestora.
Art.2.- In Intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) cesiune de creante ipotecare - operatiune de investitii financiare care poate avea ca obiect transferul de creante ipotecare individuale sau de portofolii de creante ipotecare;
b) creante ipotecare - drepturi de creanta rezultInd din contracte de credit ipotecar pentru investitii imobiliare;
c) credit ipotecar pentru investitii imobiliare - credit acordat cu Indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
1. este acordat In scopul efectuarii de investitii imobiliare cu destinatie locativa sau cu alta destinatie decIt cea locativa sau In scopul rambursarii unui credit ipotecar pentru investitii imobiliare contractat anterior;
2. acordarea creditului este garantata cel putin cu ipoteca asupra imobilului care face obiectul investitiei imobiliare pentru finantarea careia se acorda creditul, respectiv cu ipoteca asupra imobilului obiect al investitiei imobiliare pentru finantarea careia a fost anterior acordat un credit ipotecar pentru investitii imobiliare, a carui rambursare urmeaza a fi astfel finantata;
d) creditor ipotecar - titularul creantelor ipotecare;
e) imobil - constructia si/sau terenul pe care se afla sau urmeaza a se ridica o constructie, care fac obiectul unei investitii imobiliare;
f) institutii autorizate - bancile universale si bancile de credit ipotecar, Agentia Nationala pentru Locuinte, societatile de credit ipotecar si orice alte entitati reglementate prin legi speciale sa acorde credite ipotecare pentru investitii imobiliare;
g) investitii imobiliare - investitii avInd ca obiect dobIndirea dreptului de proprietate asupra unui imobil prin acte juridice cu titlu oneros, amenajarea unui imobil, viabilizarea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea acestuia dar fara a se limita la acestea."

2. Dupa capitolul I se introduce capitolul I1 cu urmatorul cuprins:
"Garantarea creditului ipotecar pentru investitii imobiliare
Art.3.- (1) Ipoteca constituita pentru garantarea creditului ipotecar pentru investitii imobiliare dureaza pIna la rambursarea integrala a tuturor sumelor datorate In temeiul respectivului contract, dispozitiile art.1785 si 1786 din Codul civil nefiind aplicabile.
(2) In cazul In care partile convin astfel, prin act In forma autentica, ipoteca va putea fi transferata asupra unui alt imobil. Ipoteca asupra imobilului initial Inceteaza de drept la data Inscrierii noii ipoteci.
(3) In cazul prevazut la alin.(2), rangul ipotecii transferate asupra noului imobil va fi determinat de data Inscrierii noii ipoteci In cartea funciara.
(4) Dispozitiile prezentei legi ramIn aplicabile ipotecii transferate In conditiile alin.(2), precum si creditului garantat cu aceasta ipoteca.
Art.31.- (1) Prevederile art.1775 din Codul civil nu se aplica ipotecilor constituite pentru garantarea creditelor ipotecare pentru investitii imobiliare acordate In conditiile prezentei legi.
(2) Ipoteca constituita In conditiile prezentei legi asupra unui bun viitor se Intabuleaza In cartea funciara daca In prealabil a fost notata autorizatia de constructie.
(3) Rangul unei ipoteci asupra unei constructii viitoare va fi determinat de momentul Inscrierii sale In cartea funciara.
(4) Daca ipoteca se constituie doar asupra constructiei, iar nu si asupra terenului aferent acesteia, In conditiile existentei unui drept de superficie legal constituit, obiectul ipotecii Il constituie respectivul drept de superficie, respectiv dreptul de proprietate asupra constructiei, precum si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se afla constructia.
(5) Obiectul ipotecii cuprinde si servitutile existente asupra imobilului ipotecat.
Art.4.- Dispozitiile art.1722 din Codul civil se aplica numai In cazul In care formalitatile de publicitate prevazute de lege au fost Indeplinite Inainte de Inscrierea ipotecii constituite In conditiile prezentei legi.
Art.5.- (1) PIna la rambursarea integrala a creditului ipotecar pentru investitii imobiliare, imobilul ipotecat va putea fi Instrainat numai cu acordul prealabil scris al creditorului ipotecar. Acest acord va fi necesar In legatura cu fiecare Instrainare determinata.

(2) Actele Incheiate cu nerespectarea dispozitiilor alin.(1) sunt lovite de nulitate absoluta.
(3) La Inscrierea ipotecii aferente unui credit ipotecar pentru investitii imobiliare, biroul de carte funciara are obligatia de a nota din oficiu interdictia de Instrainare prevazuta la alin.(1)."

3. Capitolul II, cuprinzInd articolele 6 si 7, se abroga.

4. Capitolul III va avea urmatorul cuprins:

"Contractul de credit ipotecar pentru investitii imobiliare si contractul de asigurare
Sectiunea 1
Contractul de credit ipotecar pentru investitii imobiliare - clauze obligatorii pentru protectia Imprumutatilor
Art.8.- Inainte de semnarea contractului de credit ipotecar pentru investitii imobiliare, institutia autorizata va pune la dispozitia Imprumutatului o oferta scrisa care va cuprinde toate conditiile contractului si termenul de valabilitate a acesteia, care nu va fi mai mic de 10 zile de la momentul primirii ofertei de catre potentialul debitor.
Art.9.- Contractul de credit ipotecar pentru investitii imobiliare nu va putea fi modificat decIt In scris de catre parti, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
Art.10.- (1) Suma creditului acordat poate fi exprimata In contractul de credit ipotecar pentru investitii imobiliare In lei sau In valuta convertibila si va fi pusa la dispozitia Imprumutatului esalonat sau integral.
(2) In cazul In care lucrarile pentru care s-a acordat creditul ipotecar pentru investitii imobiliare vor fi efectuate In regie proprie de catre Imprumutati, sumele de bani se vor disponibiliza acestora conform unui plan de finantare stabilit prin contract.
Art.11.- Este interzisa acordarea de credite ipotecare pentru investitii imobiliare conditionata de acceptarea de catre client a altor servicii care nu au legatura cu operatiunea de creditare respectiva sau de vInzarea sau cumpararea de valori mobiliare emise de institutia autorizata care acorda creditul.
Art.12.- Clauzele de exigibilitate Inainte de termen, precum si cazurile In care urmeaza a fi aplicabile aceste clauze, trebuie prevazute In contractul de credit ipotecar pentru investitii imobiliare Intr-un articol distinct.
Art.13.- (1)Imprumutatii au dreptul de a rambursa anticipat creditul primit, In conditiile stabilite de parti prin contractul de credit ipotecar pentru investitii imobiliare.
(2) In caz de faliment, lichidare voluntara a creditorului ipotecar sau In alte cazuri de lichidare prevazute de lege, Imprumutatii au dreptul de a rambursa anticipat creditul ipotecar primit pentru investitii imobiliare.
Art.14.- In cazul In care prin contractul de credit ipotecar pentru investitii imobiliare s-a stabilit ca rata dobInzii sa fie variabila se vor aplica urmatoarele reguli:
a) variatia ratei dobInzii trebuie sa fie legata de fluctuatiile unui indice de referinta mentionat In contract;
b) contractul poate sa prevada ca rata dobInzii nu variaza decIt atunci cInd modificarea In sens crescator sau descrescator Inregistreaza, fata de rata initiala a dobInzii, o diferenta minimala determinata;
c) modificarea ratei dobInzii trebuie comunicata Imprumutatului cel mai tIrziu la data aplicarii noii rate, cu exceptia situatiei reglementate la lit.a).
Art.15.- In sarcina Imprumutatului vor fi puse numai cheltuielile aferente Intocmirii documentatiei de credit si constituirii ipotecii si altor garantii, dupa caz.
Sectiunea a 2-a
Contractele de asigurare obligatorii
Art.16.- (1) In cazul ipotecarii unei constructii, Imprumutatul va Incheia un contract de asigurare acoperind toate riscurile aferente acesteia. Contractul de asigurare va fi Incheiat si reInnoit astfel IncIt sa acopere Intreaga durata de valabilitate a creditului.
(2) Drepturile asiguratului derivInd din contractul de asigurare prevazut la alin.(1) vor fi cesionate In favoarea creditorului ipotecar pe toata perioada de valabilitate a contractului de credit ipotecar pentru investitii imobiliare.
(3) Opozabilitatea cesiunii fata de terti, cu exceptia asiguratorului, se face prin Inscrierea acesteia la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, pe cheltuiala asiguratului.
(4) Opozabilitatea cesiunii fata de asigurator se realizeaza prin notificarea acestuia prin scrisoare cu confirmare de primire sau prin intermediul executorilor bancari sau judecatoresti.
(5) Despagubirile Incasate de catre creditorul ipotecar vor duce la singerea creantei In urmatoarea ordine: dobInzile scadente si neachitate aferente capitalului Imprumutat, suma ratelor de credit ramase de achitat, alte sume datorate de Imprumutat creditorului ipotecar la data primirii despagubirii, In baza contractului de credit.
(6) Primele de asigurare vor fi achitate de catre Imprumutat, urmInd ca acesta sa prezinte creditorului ipotecar dovada platii acestora, la datele convenite In contractul de credit ipotecar pentru investitii imobiliare.
Art.17.- In cazul In care prin creditul ipotecar pentru investitii imobiliare se finanteaza constructia, reabilitarea, consolidarea, extinderea unor imobile, creditorul ipotecar poate solicita Imprumutatului sa Incheie un contract de asigurare pentru riscul nefinalizarii investitiilor imobiliare pentru care s-a acordat creditul.
Drepturile asiguratului derivInd din contractul de asigurare prevazut mai sus vor fi cesionate In favoarea creditorului ipotecar.
Art.18.- Contractele de asigurare prevazute la art.16 si 17 se vor Incheia cu o societate de asigurari, iar Imprumutatorul nu va avea dreptul sa impuna Imprumutatului un anumit asigurator."

5. Capitolul IV va avea urmatorul cuprins:
"Executarea creantelor institutiilor care acorda credite ipotecare pentru investitii imobiliare
Art.19.- (1) In cazul IntIrzierii la plata, creditorul ipotecar va trimite Imprumutatului, la ultima adresa comunicata de acesta, o notificare prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin executor judecatoresc sau bancar, prevenindu-l asupra consecintelor Incalcarii contractului de credit ipotecar pentru investitii imobiliare.
(2) In cazul notificarii prin scrisoare recomandata, aceasta se considera primita la data postei, mentionata pe confirmarea de primire.
Art.20.- In cazul In care, In termen de 30 de zile de la primirea notificarii prevazute la art.19, Imprumutatul nu executa obligatiile asupra carora a fost notificat, contractul de credit ipotecar pentru investitii imobiliare se considera reziliat de plin drept si Intreaga suma a creditului, cu dobInzile aferente la data operarii rezilierii, devine exigibila.
Art.21.- Contractul de credit ipotecar pentru investitii imobiliare, precum si garantiile reale si personale subsecvente constituie titluri executorii, urmInd sa fie Investite cu formula executorie de catre instanta locului unde este situat imobilul.
Art.22.- (1) Executarea silita a obligatiilor de plata ale Imprumutatilor se va face fara conditionarea de atribuire a unui alt spatiu de locuit.
(2) In situatii exceptionale motivate ca atare, instanta de la locul executarii va putea acorda un termen de maximum 90 de zile, In care debitorul Isi va putea cauta o alta locuinta. Aceasta prevedere se aplica numai Imprumutatilor persoane fizice.
Art.23.- Executarea creantelor ipotecare se va face de catre executorii proprii ai institutiilor autorizate sau de catre executorii judecatoresti, dupa caz, In conditiile legii.
Art.231.- Art.19 si 20 din prezenta lege nu se aplica In cazul In care creanta ipotecara devine exigibila potrivit art.12 In cazuri de exigibilitate Inainte de termen provocate de alte cauze decIt IntIrzierea la plata."

6. Capitolul V va avea urmatorul cuprins:
"Cesiunea creantelor ipotecare
Art.24.- (1) Creantele ipotecare, care fac parte din portofoliul unei institutii autorizate prin lege, pot fi cesionate unei alte institutii de acelasi tip ori altor entitati autorizate si reglementate In acest sens prin legi speciale.
(2) Cesionarul dobIndeste, pe lInga dreptul de ipoteca aferent creditului ipotecar pentru investitii imobiliare, drepturile decurgInd din contractul de asigurare pentru bunul care face obiectul acestei ipoteci, precum si celelalte garantii care Insotesc creanta ipotecara transmisa.
Art.25.- (1) Cesiunea unei creante ipotecare, precum si a unui portofoliu de creante ipotecare devine opozabila fata de tertii care nu au cunoscut-o pe alta cale, cu exceptia debitorului cedat, prin Inscrierea cesiunii la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.
(2) In cazul cesiunii unui portofoliu de creante ipotecare, opozabilitatea se poate realiza si prin Inscrierea la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare a unui aviz global de cesiune, prin care sa se descrie creantele care intra In componenta portofoliului cedat.
Descrierea creantelor poate fi realizata, dupa caz, prin utilizarea unei formule generice pentru Intregul portofoliu sau pentru o parte a acestuia, respectiv prin descrierea fiecarei creante In parte
(3) In cazul cesiunii unei creante ipotecare sau a unui portofoliu de creante ipotecare, opozabilitatea fata de terti a fiecarei transmiteri a dreptului de ipoteca aferent unei creante cesionate se realizeaza prin Inscrierea acestei transmiteri la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, precum si prin notarea ei In cartea funciara a imobilului respectiv.
Art.26.- (1) Cesiunea unei creante ipotecare, individuala sau In cadrul unui portofoliu de creante ipotecare, devine opozabila debitorului cedat prin notificarea adresata acestuia de catre una din partile contractului de cesiune.
(2) Daca cedentul si cesionarul nu au convenit altfel, cesiunea se notifica de catre cedent debitorului cedat, In termen de 10 zile de la Incheierea contractului de cesiune, prin scrisoare recomandata.
(3) Notificarea va mentiona institutia financiara care va Incasa de la debitor sumele pentru rambursarea creditului dupa cesiune.
Art.27.- In cazul In care cedentul si cesionarul nu convin altfel, rambursarea creditelor ipotecare pentru investitii imobiliare va fi efectuata catre cedent, care actioneaza ca mandatar al cesionarului.
Cedentul va transmite cesionarului sumele astfel obtinute, iar cheltuielile generate de Incasarea si transmiterea sumelor vor fi suportate de cesionar In limita sumelor stabilite prin contractul de cesiune a creantelor ipotecare.
Art.28.- In cazul In care cedentul va continua sa primeasca sumele rambursate si daca partile nu au convenit altfel, executarea ipotecilor si a celorlalte garantii va fi facuta de catre acesta In numele si pe seama cesionarului, pe cheltuiala acestuia din urma.
Art.281.- In cazurile prevazute la art.27 si 28, cedentul nu poate renunta la mandat."

7. Capitolul VI, cuprinzInd articolele 29-32, se abroga.

8. Capitolul VII va avea urmatorul cuprins:
"Dispozitii finale
Art.33.- Institutiile autorizate sunt supuse supravegherii prudentiale si controlului institutiilor abilitate prin lege.
Art.34.- Prevederile prezentei legi se completeaza cu prevederile Legii nr.58/1998 privind activitatea bancara, republicata."

Art.II.- Legea nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, publicata In Monitorul Oficial al RomIniei, Partea I, nr.611 din 14 decembrie 1999, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica In Monitorul Oficial al RomIniei, Partea I, dIndu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul RomIniei, cu respectarea prevederilor articolului 75 si ale articolului 76 alineatul (2) din Constitutia RomIniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
Adrian Nastase

PRESEDINTELE SENATULUI
Teodor Melescanu

Bucuresti, 1 martie 2006

 
 
Home | Despre Noi | Echipa | Cariere | Tarife si Servicii | Curs BNR | Acte Necesare | Legislatie | Informatii Utile | Stiri | Contact


Copyright © SS Imobiliare, 2011-2021. Toate drepturile rezervate.
 Parteneri:

Imobiliare